You are hereCollegium Esztergom - Multidiszciplináris Tanulmányok Intézete

Collegium Esztergom - Multidiszciplináris Tanulmányok Intézete


A 21. század elejének embere egy sor újszerű kérdéssel találja magát szemben, melyekben egy sok tekintetben új korszak előjeleit lehet felfedezni. Drámai események, lehetőségek és kihívások alakulnak ki, a gondolkodás, a szolidaritás és a konfliktusok új formákat öltenek, a Föld egységes tereppé válik, kialakul egy internet segítette „nooszféra”. Vajon mik a fogódzók ebben a forgatagban, lehet-e békére és harmóniára lelni itt?

Az elmúlt bő fél évszázadban sorra alakultak a világban olyan kis tanulmányi központok (Institute of Advanced Studies), amelyek

 • a tudományos kutatások frontvonalában,
 • de a világtól visszavonulva, arra reflektálva („modern remeteként”)
 • nagyrészt már jelentős munkássággal rendelkező kutatók és fiatal tehetségek főleg időszakos részvételével
 • a tudományos vizsgálódások mélyebb szintjén keresnek választ alapkérdésekre.

Ki az ember? Hogyan alakul s hogyan kellene alakuljon az emberiség jövője? Melyek a korlátai és lehetőségei felelősen gondolkodó emberek csoportjainak?

A kezdetekben híressé váltak a második világháború elején Princetonban és Dublinban szervezett intézetek, majd az utóbbi időben Közép Európában is alakultak intézetek, mint pl. a Krakkói Józef Tischner Intézet, a Wissenschaftskolleg Berlin és társintézetei, a Müncheni Történeti Intézet, stb. (nem emlitve az Egyesült Államokban lévő tucatnyi ú.n.” think tank” -et).

Az Intézet alapeszméi ezeket az irányokat tartják szem előtt, kibővítve néhány unikális tulajdonsággal. Ezek a következők:

 • a széleskörű multidiszciplínáris jelleg, azaz, egyrészt az agykutatás, genetika és infobionika, másrészt a filozófia, teológia, történelem, művészetek világának az együttes horizontja;
 • komplex módon reflektálás a XXI. századi emberére, világlátására, kihívásaira, vágyaira és lehetőségeire, akinek a természettudomány és technika, valamint a morális kérdések különösen fontossá váltak;
 • a mai információs technológiák adta távjelenléttel bekapcsolódás a nemzetközi intellektuális élet személyes kapcsolatrendszerébe és hozzáférés a világ bármely pontján lévő információkhoz, véleményekhez és kísérletekhez;
 • ezzel egy időben hazai és nemzetközi információ forrássá is válni a nyomtatott és elektronikus publikációk és adatbázisok legkülönbözőbb formáiban.

A vizsgálódások és kutatások a bibliai emberképet meghatározónak tartják, azaz:

 • minden emberi személy méltósága és az emberi élet védelme a fogantatástól a természetes halálig
 • a házasság és a család méltósága
 • és annak a megbecsülése amit emberi közösségek szentnek tartanak, az igazságosság és béke előmozdítása keretében (lelkiismereti szabadság).

Az Alapvető Tanulmányok Multidiszciplináris Intézetének néhány központi kérdése:

 • a mai kvantitatív idegtudomány, genetika és bionika, valamint a kapcsolódó nano-, bio- és információs- technológiák lehetőségei és következményei mellett hogyan érthetjük meg jobban a 21. század emberének és kultúrájának drámáját
 • a természet és műszaki tudomány eredményei és új fogalmai, valamint a „két kultúra” többféle megosztottsága, hogyan hatnak a gondolkozásmódra és világképre, beleértve a multidiszciplináris egyetemi oktatást és kutatást is
 • szolidaritás a szegényekkel és gyöngékkel egy fokozottan anyagias és fogyasztói társadalomban
 • műveltség és oktatás, erkölcs és felelősség, a fenti emberkép-axiómák hatása.

Alapvető Tanulmányok Multidiszciplináris Intézetének központja a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint az Esztergomban helyreállított Szent Adalbert Központban van,kihasználva annak modern infrastruktúráját (múzeumait, levéltárát, konferencia központját stb.). A hely szimbólikusan utal egy másik misszióra is, Közép Európa gazdag kulturális értékei egyesítésére. Ugyanakkor háttérben épít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudományos kutatói és infrastrukturális hálózatára, a multidiszciplináris Információs Technológiai Kar és partner intézményei adta szellemi és technikai lehetőségekre.

A Collegium Esztergom Egyesület támogatja az Intézetet és ellátja a tudományos tanácsadói szerepet. A szélesebb körű előadások az esztergomi „globális előadóteremben” és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen illetve partnerintézményeiben vannak. Az Intézetben nemzetközileg jelentős vendég kutatók (Visiting Fellow-k) dolgoznak egy logisztikai egység szervezésében (a budapesti Práter utcai iroda). Ők az Intézet fiatal posztdoktor ösztöndíjasaival (Junior Fellow-ival) is kollaborálnak.

A logisztikai egység biztosítja a nemzetközi internetes infrastruktúrát, ennek keretében az esztergomi és budapesti, interneten keresztüli távjelenlétet biztosító globális előadóterem működtetését, a különböző konferenciák, szimpóziumok lebonyolítását (részben távjelenléttel) és a kiadványok elektronikus és papír alapú terjesztését.

Az Esztergomban és Budapesten szervezett nemzetközi szimpóziumok egy-egy igen
fontos, az emberiség számára alapvető, vagy a tudományos kutatás frontvonalában lévő nagyobb hatású témában szerveződnek. Ilyen volt az első konferencia Human Dignity at the Modern Academy – Challenges at the Crossroads of Science, Technology and Medicine címmel.

A Collegium Esztergom Egyesület támogatja az évente megrendezésre kerülő esztergomi Liszt Zenei Hét rendezvényeit.

A Collegium Esztergom Egyesület és egyben az Intézet Tudományos Tanácsának hazai alapító tagjai:

Csurgay Árpád (nano-elektronika), Falus András (genetika), Fodor György (bibliai tanulmányok), Freund Tamás (idegtudomány), Győry Kálmán (matematika), Hámori József (agykutatás), Roska Tamás (info-bionika), Ritoók Zsigmond (ókori tanulmányok, filológia), Szuromi Szabolcs (középkori kánonjog), R.Várkonyi Ágnes (történelem), Tulassay Tivadar (orvostudomány).

A Collegium Esztergom fővédnökei:

 • Sólyom László, a Magyarország korábbi köztársasági elnöke
 • Erdő Péter, Magyarország prímása, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja
 • Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke

Összeállította:
Roska Tamás, a Collegium Esztergom Egyesület elnöke

Budapest, 2012. február 2.